XXVII SESJA RADY GMINY

Aktualności Ważne informacje sołeckie
W najbliższy poniedziałek (29 marca o godz. 14.00) rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
W związku z tym mieszkańcy mogą przedstawiać sprawy które chcieliby przedstawić na sesji, przesyłając ich treść na adres biura RG: rada@jablonna.pl – najpóźniej do godz. 12.00 w poniedziałek 29 marca.
Zawsze na zakończenie sesji, w punkcie „Wolne wnioski i informacje” Przewodniczący Rady Gminy odczytuje otrzymane zapytania i zostają udzielane odpowiedzi na nie przez Wójta lub inne upoważnione osoby funkcyjne naszej Gminy.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1491/3, 1491/4 położonej we wsi Jabłonnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jabłonna nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 196/3 położną we wsi Skierdy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna na lata 2021- 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2021 roku.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *