XXVII SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
Wczoraj 29 marca 2021 r. odbyła się w trybie ZDALNYM (Online) XXVII Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono i przedyskutowano tematy ujęte w porządku obrad, a następnie po głosowaniach zostały przedstawione m.in. sprawozdania Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
Biorąc pod uwagę całokształt tematyki omawianej i podjętej na Sesji, w zainteresowaniu mieszkańców Rajszewa mogą znajdować się ponize kwestie:
1. Podjęto uchwały:
– w sprawie zasad nadawania nazw ulic na terenie gminy Jabłonna. Oto link do uchwały: http://jablonna.esesja.pl/…/nazewnictwo-ulic-18-03-2021…
– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2021 roku. Oto link: http://jablonna.esesja.pl/…/uchwalaprojekt-program…
2. Wójt w swoim sprawozdaniu m.in. poinformował o wielu przedsięwzięciach i inwestycjach realizowanych głównie na terenie Chotomowa i Jabłonny, a to co nas Rajszewian może zainteresować, to:
a) Budowa przedszkola w Chotomowie.
Aktualnie trwają prace wykończeniowe: na zewnątrz wykonano część utwardzenia terenu pod dojścia i drogę serwisową, wykonano konstrukcję pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, trwa budowa parkingu wewnętrznego na potrzeby przedszkola i żłobka, rozpoczęto wykonanie ogrodzenia. Wewnątrz dobiegają końca roboty wykonania okładzin z płytek, wykonano większość robót posadzkowych. Wykonano okładziny podłogowe w kotłowni i większości sanitariatów.
b) Trwa opracowanie projektu Budowy Centrum przesiadkowego w Chotomowie w formule projektuj i buduj. Dokumentacja projektowa (odpowiednie elementy zostały złożone do 18 organów w celu uzyskania właściwych opinii). Uzyskano część opinii organów, uzyskano uzgodnienie Dokumentacji Projektowej (ZUD) w Starostwie Powiatowym w Legionowie.
c) Kontynuowane są postępowania w sprawie budowy sieci i instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie.
Jak się dzisiaj dowiedziałem od Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, prace zostaną przeprowadzone po zakończeniu okresu grzewczego.
d) Koordynowano prace nad projektem „Wszyscy święci… ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Jabłonna”. Współpraca z Fundacją Dziedzictwa Nadbużańskiego oraz wszystkimi Sołectwami Gminy Jabłonna. Przygotowanie dokumentacji.
3. Pani Sekretarz Gminy przypomniała o rozpoczynającym się w Polsce 1 kwietnia br. „Spisie Powszechnym…”, który potrwa do 30.czerwca (bardzo możliwe , że zostanie przedłużony do 30.09). Ze względu na pandemię sugerowany jest dla nas mieszkańców tzw. „Samospis Internetowy” na stronie www.spis.gov.pl
Spis jest obowiązkowy i za nie przystąpienie do spisu grozi kara.
Więcej informacji przekaże Państwu w oddzielnej informacji, po 1 kwietnia.
Na zakończenie sesji, w punkcie obrad „Wolne wnioski i informacje” – w związku z tym, że nie było informacji na temat aktualnego stanu przygotowania dokumentacji do remontu naszych wałów ppow – poprosiłem po raz kolejny o przekazywanie cyklicznych informacji na ten temat w przyszłości.
W odpowiedzi otrzymałem informację od radnego Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa p. Artura Szymkowskiego, że prace są kontynuowane, a na wiosnę planowany jest przegląd wałów przeciwpowodziowych. Ponadto, w sprawie remontu wałów ppow, zostałem odesłany po informację do pracownika Urzędu Gminy Jabłonna, odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe.
W punkcie tym, odbyła się także dyskusja, a właściwie przekazana została informacja przez Sołtysa Chotomowa i radnego p. Tomasza Rybałko – o wycince naszego lasu, którzy w swoich wystąpieniach stwierdzili, że nic złego się nie dzieje z lasem chotomowskim. Jest to planowa gospodarka leśna…
W trakcie sesji podjęto także kwestię komunikacji społecznej pomiędzy UGJ a mieszkańcami naszej Gminy, która nie zawsze działa właściwie.
Następnie, Przewodniczący Rady Gminy p. Wojciech Nowosiński – zakończył obrady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *