PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 23.09.2020

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Rajszew, dnia 28.09.2020 r.

 PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego Sołectwa Rajszew w dniu 23 września 2020 r.

 Miejsce zebrania: Przedszkole „Kuźnia Talentów” Rajszew, ul. Mazowiecka 114.

 1. Liczba uczestniczących w zebraniu – 45 osób.
  Lista obecności w załączeniu do protokołu.
 2. Przewodniczył zebraniu sołtys Sołectwa Marek Sarnowski.

Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Joannę Późniecką, członkinię Rady Sołeckiej Rajszew.

 1. Porządek zebrania:
  1) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  2) Omówienie stanu realizacji budżetu sołeckiego w 2020 r.
  3) Zmiana uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2020 r. Propozycja przesunięcia środków w ramach posiadanego funduszu sołeckiego.
  4) Propozycje przedsięwzięć do realizacji, w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
  5) Wnioski sołectwa do projektu budżetu Gminy na rok 2021.
  6) Pomysły na aktywizację społeczności Rajszewa.
  7) Wolne wnioski i zapytania
 1. Porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie.

Na początku, przed rozpoczęciem obrad mieszkaniec Rajszewa Pan Robert Żbikowski zaprezentował chleb własnego domowego wypieku w piecu własnej produkcji. Przedstawił bardzo interesującą informację na temat budowy i funkcjonowania pieca oraz sposobu pieczenia chleba. Przygotował „kromki” świeżo upieczonego chleba z masłem do spróbowania oraz zaprosił sąsiadów do współpracy i budowy podobnych pieców, a przede wszystkim zaprosił na ulicę Rajską w Rajszewie celem spotkania i „pogawędki” na ławeczce z palet wymyślonej i wykonanej przez Pana Piotra także mieszkańca ulicy Rajskiej. Zebrani wysłuchali informacji i prezentacji z wielkim zainteresowaniem oraz, po krótkiej dyskusji, podziękowali Panu Robertowie brawami.

 1. Streszczenie przebiegu obrad:
 • Przedstawianie i przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

Zebranie otworzył sołtys Marek Sarnowski, który na początku zebrania powitał licznie przybyłych mieszkańców wsi Rajszew oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Jabłonna Pana Jarosława Chodorskiego, Wicewójta Pana Marcina Michalskiego, Skarbik Gminy Panią Martę Wojtachnio, przedstawicielkę Wydziału Inwestycji Panią Monikę Hukajło-Sadowską, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy – radną Panią Joannę Doktor, radnych: Panią Hannę Grzelak, Panią Katarzynę Lulis-Rzeszut, Panią Anetę Mrozek, dzielnicowego Pana aspiranta Sławomira Wiśniewskiego oraz przybyłą na zebranie dotychczasową świetlicową w GCK Skierdy Panią Monikę Ptasińską.

W dalszej części zebrania przystąpiono do realizacji kolejnych punktów przyjętego porządku zebrania:

 • Omówienie stanu realizacji budżetu sołeckiego w 2020 r. na terenie Rajszewa.

Sołtys wsi Rajszew Marek Sarnowski, w kolejności omawiał zaplanowane zadania na rok 2020 rok i stan ich realizacji:

 1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.

Ze względu na trwająca epidemię koronawirusa COVID-19, do tej pory nie wydatkowano zaplanowanych środków. Przewiduje się do końca roku z funduszu sołeckiego przeznaczyć 1000 zł na zabezpieczenie zawodów na Pump-Tracku (10 października 2020 r.) oraz w grudniu (500 zł) na organizację Dnia Seniora we współdziałaniu z pozostałymi sołectwami Wsi Zachodnich. Ponadto, jeżeli sytuacja związana z koronawirusem pozwoli to pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz ewentualnie zakup nagród dla zwycięzców w konkursie na Logo Rajszewa.

 1. Wykonanie oświetlenia ul. Różanej, wykonanie nakładki ul. Lawendowej i ul. Malwowej.

Przedstawicielka Wydziału Inwestycji UGJ Pani Monika Hukajło-Sadowska poinformowała, że aktualnie trwa procedura przetargowa i po wyłonieniu wykonawców powyższe trzy zadania zostaną zrealizowane do końca roku.

 1. Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową.

Wójt poinformował zebranych, że zadanie to nie zostanie wykonane ze względu na bardzo wysokie koszty przedsięwzięcia. Władze Gminy rozpoczęły działania celem wykonania tego zadania, ale okazało się, że wykonanie jedynie projektu dla kilku nowych przystanków to koszt blisko 130.000 zł. Skalkulowano także szacunkowe koszty budowy przedmiotowych przystanków autobusowych i policzono, że suma może przekroczyć kwotę miliona złotych. Także biorąc pod uwagę wysokie koszty tego przedsięwzięcia oraz ograniczony budżet Gminy ze względu na koronawirusa oraz inne ważniejsze zadania priorytetowe, z realizacji ww. zadania zrezygnowano w tym roku.

 • Zmiana uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na rok 2020.

Sołtys przedstawił propozycję i wniosek na ten rok na przeniesienie środków z funduszu sołeckiego w wysokości 5000 zł z zadania o nazwie „Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową” na  realizację przedsięwzięcia o nazwie „Zakup i ustawienie ławek i koszy na terenie wsi Rajszew, wzdłuż ulicy Mazowieckiej i ulicy Golfowej” lub na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych na terenie wsi Rajszew”.

Sołtys uzasadnił zmianę wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców w kwestii ustawienia ławek celem zwiększenia komfortu osób starszych i osób spacerujących z dziećmi, a także celem odpoczynku rowerzystów przejeżdżających przez naszą wieś. Także ustawienie tablic wynika z wniosków i potrzeb zgłaszanych często i  już od dłuższego czasu przez mieszkańców, tym bardziej, że tablica z planem Gminy i wsi Rajszew była ale została zdemontowana na prośbę właściciela sklepu w Rajszewie.

Następnie wniosek poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania 21 głosów za ustawienie ławek i koszy, natomiast tablice uzyskały mniej bo 19 głosów.

Tym samym przesuniecie środków w wysokości 5000 zł zostanie wykonane na zadanie o nazwie „Zakup i ustawienie ławek i koszy na terenie wsi Rajszew, wzdłuż ulicy Mazowieckiej i ulicy Golfowej”.

 • Propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2021 r.

Sołtys wsi Rajszew Marek Sarnowski przedstawił informację na temat wysokości środków wyodrębnionych przez Urząd Gminy Jabłonna i przypadających Sołectwu Rajszew w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok, który wynosi 47.120,57 zł.

Przed dyskusją o zadaniach na 2012 rok, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy radna Pani Joanna Doktor poinformowała, że prowadzone są aktualnie prace koncepcyjne celem pozyskania terenu i środków na budowę w przyszłości szkoły na terenie Wsi Zachodnich. Ponadto powiedziała, że razem z „7 Sołtysami (7S)” zamierza się zorganizować „Wieczór Seniora” w grudniu br., na który już dzisiaj zaprasza naszych Seniorów.

Następnie, przedyskutowano i zaproponowano nw. zadania aktualnie realizowanych w br. i określono nw. przedsięwzięcia do realizacji oraz wysokość środków na ich realizację z funduszu sołeckiego. Każdy wniosek został poddany głosowaniu i uzyskał następującą liczbę głosów:

 1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej – 7.120,57 zł.
  – „za” 22 głosy;
  – ”przeciw” 5 głosów;
  – ”wstrzymujących się” 8 głosów.
  Wniosek został przyjęty.
 2. ,,Projekt chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej – 20.000 zł.
  – „za” 34 głosy;
  – ”przeciw” 0 głosów;
  – ”wstrzymujących się” 1 głos.
  Wniosek został przyjęty.
 1. Modernizacja skrzyżowania ulicy Modlińskiej z ulicą Golfową – 15.000 zł (celem poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych).
  – „za” 33 głosy;
  – ”przeciw” 0 głosów;
  – ”wstrzymujących się” 2 głosy.
  Wniosek został przyjęty.
 1. Wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych: jedna z planem miejscowości, druga z historią Rajszewa – 5.000 zł.
  – „za” 30 głosów;
  – ”przeciw” 2 głosy;
  – ”wstrzymujących się” 3 głosy.
  Wniosek został przyjęty.
 1. Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową.
  – „za” 13 głosów;
  – ”przeciw” 15 głosów;
  – ”wstrzymujących się” 7 głosów.
  Wniosek NIE został przyjęty.
 • Jednocześnie w czasie dyskusji, mieszkańcy zgłosili wnioski do ujęcia w budżecie Gminy jako nw. zadania:
 1. Uregulowanie statusu dróg/ulic na terenie Rajszewa.
 2. Ustawienie drążków na terenie sportowym GCK Skierdy (dokładnie takie jak w Jabłonnie w Chotomowie).
 3. Ustawianie wiaty przystankowej na ul. Modlińskiej „Nadzorcówka” w miejsce zniszczonej w czasie kolizji drogowej i usuniętej z przystanku w kierunku Jabłonny.
 4. Ustawienie kilku stojaków na rowery przy skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Golfowa (w okolicach tablicy ogłoszeń).
 5. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Fiołkowej.
 6. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Storczykowej.
 7. Nasadzenia wzdłuż ul. Modlińskiej w miejsce usuniętych uschniętych sosen.
 8. Projekt i ustawianie znaków drogowych ograniczających prędkość pojazdów na ul. Wiosennej.
 9. Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Golfowej (długości 200 m) jako przedłużenie już istniejącej nakładki od ul. Mazowieckiej w kierunku do Pól Golfowych.
 10. Wykonanie naprawy nawierzchni ul. Polnej (stara część).
 11. Połączenie drogi Rajszewskiej (czarnej) przez las Chotomowski z ulicą Żeligowskiego w Chotomowie. 
 • Pomysły na aktywizację społeczności Rajszewa.
 1. Mieszkańcy podkreślili potrzebę integracji i organizacji różnego rodzaju imprez integrujących lokalna społeczność, jeżeli oczywiście pozwoli na to sytuacja i zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas pandemii koronawirusa.
 2. Radna Pani Hanna Grzelak zgłosiła propozycję zakupu maszyny do Waty Cukrowej, do wykorzystania jej w czasie np. Pikniku Sołeckiego:
  –   jeden z mieszkańców zabrał zdecydowany głos i przeciwstawił się takiemu zakupowi i stwierdził, że nie powinniśmy „karmić dzieci cukrem”;
  –   kolejny mieszkanie powiedział, aby nie kupować tejże maszyny, ponieważ jego zięć posiada taką maszynę do Waty Cukrowej i może ją przekazać dla Sołectwa Rajszew nieodpłatnie.
 1. Mieszkańcy podnieśli także problem świetlicy w GCK Skierdy i pytali dlaczego nie działa, a działała znakomicie podczas Akcji Lato w minione wakacje ?
  –   Wójt stwierdził, że świetlica jest potrzebna i Świetlicowa p. Monika Ptasińska włożyła ogrom pracy w przygotowanie, urządzenie i jej prowadzenie. Miejmy nadzieję, że świetlica w GCK Skierdy dalej będzie tak dobrze funkcjonowała;
  –   Pani Monika Ptasińska, która uczestniczyła także w zebraniu – zabrała głos i odpowiedziała, że „nie zrezygnowała z pracy, ale odeszła bo nie było możliwości podjęcia dalszej współpracy z GCK Skierdy. Zostały zmienione warunki jej zatrudnienia. Podkreśliła, że świetlica jest bardzo potrzebna, dzieci były mega zadowolone i chętnie przychodziły i uczęszczały w zajęciach”;
  –   w związku z odejściem Pani Moniki Ptasińskiej z pracy, mieszkańcy dziękując nagrodzili ją ciepłymi słowami, kwiatami i gromkimi oklaskami.
 • Wolne wnioski i zapytania

W czasie zebrania, a szczególnie na zakończenie zebrania zostały zgłoszone nw. wnioski i zapytania, do których odniósł się Wójt p. Jarosław Chodorski:

 1. Problem z firmą odbierającą odpady komunalne, w tym nieterminowość, zaśmiecanie ulic oraz niezostawianie worków po odebraniu śmieci.
 2. Czy istnieje możliwość uruchomienia światłowodu w Gminie Jabłonna, na bazie położonego w 2015 r. przewodu w ramach programu „Internet dla Mazowsza” ?
 3. Co dalej zamierza się w kwestii naprawienia „łaciatej” Modlińskiej ?
 4. Jaki jest stan realizacji przebudowy wałów przeciwpożarowych ?
 5. Jak wygląda sytuacja z polami golfowymi, czy nadal istnieje konflikt prawny z UGJ i czy właściciel nie płaci należnych podatków ?
 6. We wsi występuje problem spalania śmieci przez niektórych mieszkańców i zanieczyszczanie środowiska. Mieszkanka podała adres z którego nie wystawia się (od zawsze) w ogóle żadnych śmieci, worków czy innych odpadów – wszystko znika (najprawdopodobniej) w piecu domowym.
 7. Mieszkańcy pytali dlaczego jest i jak długo będzie zamknięty UGJ. Wójt odpowiedział, że będzie ograniczony dostęp do budynku tak długo dopóki nie ustąpi epidemia COVID-19.

Po rzeczowych i szczegółowych wyjaśnieniach Pana Wójta, Radnych i Sołtysa na ww. zgłoszone zapytania, porządek zebrania został wyczerpany i tym samym zebranie zostało zakończone przez prowadzącego.

Sołtys wsi Rajszew

 ……….………………..….
Marek Sarnowski
Rajszew , 28.09.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *