XXX SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Wydarzenia
W poniedziałek (28 czerwca o godz. 14.00) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna.
Transmisja On-line.
W związku z tym mieszkańcy mogą uczestniczyć lub przedstawiać sprawy które chcieliby przedstawić na sesji, przesyłając ich treść na adres biura RG: rada@jablonna.pl – najpóźniej do godz. 12.00 w poniedziałek 28 czerwca tj. w dniu rozpoczęcia Sesji.
Na zakończenie sesji, w punkcie „Wolne wnioski i informacje” zwykle Przewodniczący Rady Gminy zwykle odczytuje otrzymane zapytania i zostają udzielane odpowiedzi na nie przez Wójta lub inne upoważnione osoby funkcyjne naszej Gminy.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
5. Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2020 rok.
– wystąpienie Wójta Gminy.
– debata.
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok.
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonna przez Wójta Gminy oraz sprawozdania finansowego przez Skarbnika Gminy,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych,
– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
– głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku, o którym mowa w pkt. 6,
– głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *