XXX SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie Wydarzenia
Dzisiaj 28 czerwca 2021 r. odbyła się w trybie zdalnym XXX Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono i przedyskutowano tematy ujęte w porządku obrad.
Na początku sesji Wójt Gminy p. Jarosław Chodorski przedstawił „Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2020 rok”, a następnie odbyła się nad raportem debata, po której podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania.
W wyniku głosowania udzielono Wójtowi votum zaufania.
Po głosowaniu Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, w którym poinformował zebranych o budżecie Gminy za 2020 rok, w tym między innymi dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku:
– dochody Gminy wyniosły ponad 156 mln zł,
– wydatki ponad 172 mln zł, w tym ponad 53 mln zł to wydatki majątkowe (czyli inwestycje).
Natomiast deficyt wyniósł blisko 16 mln zł, który został pokryty z zaciągniętych zobowiązań, obligacji.
W ramach dochodów można wyróżnić:
– 40 mln zł dochody z podatków (PIT, CIT),
– 24 mln subwencje na oświatę,
– 36 mln na realizację programu 500+,
Reasumując, należy stwierdzić, że największy udział w dochodach to podatki mieszkańców oraz fundusze na program 500+.
Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki to kształtują się one w kolejności według wielkości środków przeznaczanych na:
1. Budowa wodociągów i kanalizacji to ok. 39 % wydatków Gminy (wykonano ponad 1400 połączeń do kanalizacji oraz 700 połączeń do sieci wodociągowej).
2. Wydatki na oświatę to ponad 33%.
3. Budowa ścieżek i przebudowa dróg (aktualnie mamy wybudowanych ponad 30 km ścieżek).
4. Gospodarka komunalna.
Wójt poinformował także, że aktualnie majątek trwały naszej Gminy Jabłonna wynosi blisko 400 mln zł, a są to budynki, grunty, lokale, różnego rodzaju obiekty infrastruktury.
Na zakończenie Wójt stwierdził, że był to „TRUDNY ALE OWOCNY ROK” zapewnił, że „Nie zwalniamy tempa w budowie i modernizacji naszej Gminy.
N
a zakończenie Wójt p. Jarosław Chodorski – podziękował radnym i sołtysom za współpracę oraz mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość poruszając się czasem w utrudnionych warunkach.
W następnej kolejności przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za rok 2020.
Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Witold Urbański przedstawił opinię w kwestii wykonania budżetu w 2020 r.
W opinii stwierdzono, że budżet został zrealizowany wraz z dokonanymi w trakcie roku zmianami. Dochody wyniosły w łącznej kwocie 156 mln zł, co stanowi 92,6 % planu. Wydatki wykonano w kwocie 172 mln zł co stanowi 87,17 % planu, w tym wydatki majątkowe 31 % wszystkich poniesionych wydatków co stanowi 73,98 % planu.
Zadłużenie gminy wynosi 33,26 % budżetu Gminy.
Wykonany budżet 2020 r. uzyskał opinię pozytywną Komisji Rewizyjnej.
Jednocześnie Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jabłonna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
W wyniku głosowania za udzielono absolutorium Wójtowi p. Jarosławowi Chodorskiemu (głosowało 15 radnych za – 12 głosów, przeciw – 3).
Po udzieleniu absolutorium Wójtowi, Pan Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany budżetu w 2021 r. Zmiany przegłosowano pozytywnie i podjęto uchwały w kwestii zaproponowanej przez Panią Skarbnik.
Następnie podjęto ostatnią uchwałę na dzisiejszej Sesji w sprawie podpisania porozumienia z gminą Wieliszew dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej pod hasłem „Twój piec Twoje powietrze”. Gmina Wieliszew otrzymała dofinansowanie na ten cel środki w wysokości 50 tys. zł.
Na zakończenie poddano pod głosowanie Oświadczenie dotyczące stanowiska Rady Gminy Jabłonna w sprawie przebiegu linii kolejowej przez teren naszej Gminy.
W oświadczeniu stwierdzono między innymi, że Wójt Gminy Jabłonna oraz Rada Gminy Jabłonna stoi na stanowisku i przedstawia argumenty dotyczące niekorzystnych wariantów oraz najkorzystniejszego wariantu nr 7 dla mieszkańców Gminy Jabłonna, który pokrywa się z istniejącą linią kolejową.
Ponadto, Wójt w swoim sprawozdaniu poinformował m.in. o przedsięwzięciach i inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Jabłonna, a to co nas Rajszewian może zainteresować, to:
– trwają prace związane z projektem przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Jabłonna (procedowane są kolejne pozwolenia na budowę);
– trwa „realizacja projektu Rinno-Pilatażowa renowacja budynku wielorodzinnego przy ul Storczykowej. Przeprowadzono termowizję budynku oraz oględziny pomieszczeń”;
– wydawane są dla mieszkańców, przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Karty – jedna na gospodarstwo domowe. Wydawane w każdą sobotę.
Na zakończenie Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy życzyli udanych wakacji i wypoczynku letniego. Następna Sesja Rady Gminy odbędzie się we wrześniu br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *