XXVI SESJA RADY GMINY

Aktualności Wydarzenia
W najbliższy poniedziałek (22 lutego o godz. 14.00) rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. W związku z tym mieszkańcy mogą przedstawiać swoje sprawy na sesji, przesyłając ich treść na adres biura RG: rada@jablonna.pl – najpóźniej do godz. 12.00 w poniedziałek 22 lutego.
Każdorazowo na zakończenie sesji, w pkt. 13 Wolne wnioski i informacje, Przewodniczący RG odczytuje wszystkie otrzymane wiadomości i udzielane są odpowiedzi…
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Jabłonna Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 290/46 położonej we wsi Chotomów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Jabłonna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymywaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Jabłonna.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *