XXIX SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Wydarzenia
W poniedziałek (24 maja o godz. 14.00) rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna.
Transmisja On-line.
W związku z tym mieszkańcy mogą uczestniczyć lub przedstawiać sprawy które chcieliby przedstawić na sesji, przesyłając ich treść na adres biura RG: rada@jablonna.pl – najpóźniej do godz. 12.00 w poniedziałek 24 maja tj. w dniu rozpoczęcia Sesji.
Na zakończenie sesji, w punkcie „Wolne wnioski i informacje” zwykle Przewodniczący Rady Gminy odczytuje otrzymane zapytania i zostają udzielane odpowiedzi na nie przez Wójta lub inne upoważnione osoby funkcyjne naszej Gminy.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Jabłonna za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021 – 2039.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/272/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla wsi Skierdy, część wschodnia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce ew. nr 997 we wsi Chotomów w gminie Jabłonna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia własności działek położonych wzdłuż ul. Dolinowej we wsi Chotomów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 158/15 i 158/18 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 403/3 położonej we wsi Jabłonna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 1686 położonej we wsi Jabłonna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1108/15, 1108/19 i 1108/23 położonych we wsi Jabłonna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 387/15 położonej we wsi Jabłonna.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/99 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Jabłonna wraz ze sprzedażą części gruntu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/14, położonej we wsi Jabłonna.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/15, położonej we wsi Jabłonna.
23. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *