POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Aktualności Ważne informacje sołeckie Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Gminne Biuro Spisowe w Jabłonnie informują, że w dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.

Udział w nim jest obowiązkowy.

Obowiązkową metodą spisową będzie samospis internetowy, czyli samodzielne spisanie się przez Internet. Pozostałe dwie uzupełniające metody to spis przez telefon oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza.

Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (UE).

Spis rolny jest badaniem statystycznym polskiego rolnictwa realizowanym raz na 10 lat, obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.

Dzięki spisowi władze lokalne będą miały do dyspozycji precyzyjne dane dotyczące rolnictwa na szczeblu powiatów i gmin

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
– osoby, czyli kto kieruje gospodarstwem rolnym;
– położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
– osobowości prawnej;
– typu własności użytków rolnych;
– produkcji ekologicznej;
– rodzaju użytkowanych gruntów;
– powierzchni zasiewów według upraw;
– powierzchni nawadnianej;
– zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
– rodzaju budynków gospodarskich;
– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
– wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
(Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).)

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;
0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
0,5 ha – dla chmielu;
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
0,1 ha – dla tytoniu;
5 sztuk – dla bydła ogółem;
20 sztuk– dla świń ogółem;
5 sztuk – dla loch;
20 sztuk – dla owiec ogółem;
20 sztuk – dla kóz ogółem;
100 sztuk – dla drobiu ogółem;
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
1. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, na stronie spisrolny.gov.pl.

  1. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego).
  2. Wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju).

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Obowiązek PSR nakłada na wszystkie kraje UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronach internetowych: 

https://rolny.spis.gov.pl/

https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

https://www.jablonna.pl/dla-mieszkancow/zawartosc/844/

Zachęcam do obserwowania kont społecznościowych:

– Urzędu Gminy Jabłonna https://www.facebook.com/JABLONNAgmina

– Urzędu Statystycznego https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie

– oraz https://twitter.com/Warszawa_STAT

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *